Bạn có thể sử dụng AFTEE tại tất cả các nhà bán của AFTEE.