Để tiến hành thay đổi số điện thoại khi không thể đăng nhập, bạn vui lòng cung cấp những thông tin sau cho AFTEE:


1/ Thông tin tài khoản:
- Tên tài khoản
- SĐT cũ
- Tin nhắn SMS nhận được từ AFTEE (thành viên thông thường)
- Email (thành viên App)

2/ Thông tin xác thực:
- Chứng minh quyền sở hữu SĐT mới của bạn
- Ảnh chụp CCCD/CMND