Bạn chỉ cần lên đơn và chọn AFTEE khi thanh toán.

Ưu đãi sẽ tự động được áp dụng. 


Để chắc chắn rằng đơn hàng đã được áp dụng giảm giá, vui lòng xem hướng dẫn dưới đây:

  • Tại màn hình xác nhận đơn hàng thanh toán với AFTEE, thông tin giảm giá sẽ được thể hiện rõ như bên dưới

  • Hoặc bạn có thể xem trong App AFTEE