Để thanh toán bằng mã QR, vui lòng làm theo hướng dẫn:

     

Nếu bạn chưa là thành viên App

  • Nhấp vào đường link SMS dẫn đến hoá đơn của bạn > Sau khi kiểm tra hoá đơn, nhấp vàp Thanh toán để tiếp tục > Chọn phương thức quét mã QR > Chọn ứng dụng và lấy mã QR tương ứng > Đăng nhập vào ứng dụng đó để quét mã QR > Kiểm tra và tiến hành thanh toán > Sau khi thanh toán xong, AFTEE sẽ gửi xác nhận thành công đến bạn

     

Nếu bạn là thành viên App

  • Đăng nhập vào AFTEE > Hoá đơn > Nhập số tiền > Chọn thanh toán bằng Quét mã QR > Chọn ứng dụng và lấy mã QR tương ứng > Đăng nhập vào ứng dụng đó để quét mã QR > Kiểm tra và tiến hành thanh toán > Xem thông báo thanh toán thành công tại App AFTEE.


Ví dụ bằng hình ảnh:


Nếu bạn chưa là thành viên App

1. Nhấp vào đường link trong SMS dẫn đến hoá đơn.


2. Sau khi kiểm tra hoá đơn, nhấp vào Thanh toán để tiếp tục. 


3. Chọn phương thức thanh toán Quét mã QR.


4. Chọn ứng dụng và lấy mã QR tương ứng.


5. Đăng nhập vào ứng dụng và quét mã QR 


6. Sau khi thanh toán xong, AFTEE sẽ gửi xác nhận thành công đến bạnNếu bạn là thành viên App

1. Đăng nhập và0 App AFTEE.


2. Nhấp vào Hoá đơn.


3. Nhập Số tiền muốn thanh toán và Đi đến thanh toán.


4. Chọn thanh toán bằng Quét mã QR.


5. Chọn ứng dụng và lấy mã QR tương ứng.


6. Đăng nhập vào ứng dụng và quét mã QR.


7. Sau khi thanh toán xong, quay lại App AFTEE để xem thông báo hoàn thành thanh toán.