Để thanh toán bằng cách chuyển khoản, vui lòng làm theo hướng dẫn:

                    

Nếu bạn chưa là thành viên App

  • Nhấp vào đường link SMS dẫn đến hoá đơn của bạn > Sau khi kiểm tra hoá đơn, nhấp vàp Thanh toán để tiếp tục > Chọn phương thức thanh toán Chuyển khoản > Hệ thống tự chuyển tiếp qua màn hình chứa thông tin chuyển khoản > Đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng và tiến hành thanh toán theo thông tin đã cung cấp > Sau khi thanh toán xong, AFTEE sẽ gửi xác nhận thành công đến bạn

                    

Nếu bạn là thành viên App

  • Đăng nhập vào AFTEE > Hoá đơn > Nhập số tiền > Chọn phương thức thanh toán chuyển khoản > Hệ thống tự chuyển tiếp qua màn hình chứa thông tin chuyển khoản > Đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng và tiến hành thanh toán theo thông tin đã cung cấp > Xem thông báo thanh toán thành công tại App AFTEE.


Ví dụ bằng hình ảnh


Nếu bạn chưa là thành viên App

1. Nhấp vào đường link trong SMS dẫn đến hoá đơn.


2. Sau khi kiểm tra hoá đơn, nhấp vàp Thanh toán để tiếp tục.


3. Chọn phương thức thanh toán Chuyển khoản.


4. Hệ thống tự chuyển tiếp qua màn hình chứa thông tin chuyển khoản.


5. Đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng và tiến hành thanh toán theo thông tin đã cung cấp.


6. Sau khi thanh toán xong, AFTEE sẽ gửi xác nhận thành công đến bạn.Nếu bạn là thành viên App


1. Đăng nhập vào App AFTEE.


2. Nhấp vào Hoá đơn.


3. Nhập Số tiền muốn thanh toánĐi đến thanh toán.


4. Chọn phương thức Thanh toán chuyển khoản.


5. Hệ thống tự chuyển tiếp qua màn hình chứa thông tin chuyển khoản.


6. Đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng và tiến hành thanh toán theo thông tin đã cung cấp.


7. Sau khi thanh toán xong, quay lại App AFTEE để xem thông báo hoàn thành thanh toán.