Bạn vui lòng liên hệ nhà bán, để nhận hoá đơn điện tử cho hàng hoá hoặc dịch vụ.

Nếu bạn cần hoá đơn điện tử cho phí thanh toán nhiều lần, vui lòng liên hệ AFTEE.