Bạn sẽ nhận được tin nhắn của AFTEE trong các trường hợp sau:


*Các tin nhắn gửi từ AFTEE.VN (Quan trọng)

Nếu bạn chưa là thành viên App:

1. Mã OTP


2. Liên quan đến đơn hàng:

  • Tạo đơn hàng thành công qua AFTEE
  • Nhà bán xác nhận/huỷ đơn hàng
  • Điều chỉnh đơn hàng (nếu có)


3. Liên quan đến hoá đơn

  • Phát hành hoá đơn
  • Nhắc thanh toán hoá đơn
  • Xác nhận số tiền đã thanh toán
  • Hoàn tiền (nếu có)


Nếu bạn đã là thành viên App:

1. Mã OTP