Không nên cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai khác. Vì mã OTP được cung cấp riêng cho cá nhân bạn.


Nếu bạn cung cấp mã OTP cho người khác đồng nghĩa với việc bạn đồng ý cho họ sử dụng danh tính của bạn. Điều này có khi sẽ mang đến những rủi ro, thiệt hại đến cho bạn.