Xác thực tài khoản là không bắt buộc. 


Bạn có thể tạo đơn hàng bình thường nếu vẫn trong hạn mức khả dụng cho phép.