Hạn mức mua sắm sẽ được xét, dựa theo các yếu tố sau:

  • Thông tin xác thực
  • Lịch sử thanh toán
  • Tình trạng sử dụng
  • và các yếu tố khác

Nếu bạn luôn thanh toán đúng hạn, hệ thống sẽ tự điều chỉnh tăng hạn mức mua sắm.