Hạn mức mua sắm tối đa lên đến 5.000.000 VND.


Hạn mức mua sắm sẽ được xét dựa trên lịch sử thanh toán của bạn.

Bạn có thể kiểm tra hạn mức bằng cách tải App. (xem chi tiết)