Mỗi số điện thoại có thể mở tối đa 1 tài khoản. 


Để đăng ký thành viên App, bạn cần cung cấp số điện thoại và nhập mã OTP gửi về số điện thoại đó.