Để xem lại lịch sử thanh toán, vui lòng làm theo hướng dẫn:

  • Đăng nhập vào AFTEE > Lịch sử > Lịch sử thanh toán1. Sau khi đăng nhập vào AFTEE, nhấp vào Lịch sử.


2. Chọn Lịch sử thanh toán.


3. Kiểm tra lại số tiền bạn đã thanh toán.