Để xem lịch sử đặt hàng, bạn vui lòng:

  • Đăng nhập vào AFTEE > Lịch sử


1. Sau khi đăng nhập vào AFTEE, nhấp vào Lịch sử.


2. Xem những đơn hàng đã đặt.