Vui lòng thực hiện các bước sau để đặt lại mã PIN mới:

  • Màn hình nhập mã PIN > Quên mã PIN > Đăng nhập vào AFTEE > Đặt lại mã PIN mới.


1. Chọn Quên mã PIN.


2. Điền thông tin đăng nhập.


3. Đặt lại mã PIN.


4. Xác nhận lại mã PIN.


5. Đổi mã PIN thành công.