Bạn có thể đăng nhập trên thiết bị khác.


Nhưng, lưu ý rằng mỗi tài khoản chỉ có thể đăng nhập vào một thiết bị tại cùng thời điểm.
Khi bạn đăng nhập vào thiết bị khác, thiết bị đang dùng sẽ bị đăng xuất ngay lúc đó.