Nếu bạn chưa là thành viên App

  • Hoá đơn sẽ được phát hành theo từng đơn hàng


Nếu bạn đã là thành viên App

  • Hoá đơn sẽ được phát hành theo chu kỳ 30 ngày 1 lần. Giá trị hoá đơn bằng tổng giá trị các đơn hàng phát sinh trong 30 ngày đó.


Kể từ lúc hoá đơn được phát hành, bạn có thể thanh toán sau trong vòng 14 ngày.