Có thể mất 5 ~ 7 ngày (làm việc) để hoàn tất việc hoàn tiền cho bạn.


Thời gian được tính kể từ lúc AFTEE nhận được phiếu yêu cầu hoàn tiền của bạn.