AFTEE không thể tự ý huỷ đơn hàng của bạn. 


Vì vậy, vui lòng liên hệ nhà bán nếu bạn muốn huỷ đơn hàng.

Ngay khi nhà bán chấp nhận yêu cầu huỷ đơn từ bạn, kết quả sẽ tự động cập nhật vào hệ thống AFTEE.