1. Bạn không thể tiếp tục mua hàng qua AFTEE.


2. Phí quá hạn sẽ bị áp dụng, cụ thể như sau:

  • Phí quá hạn: 20%/năm
  • Được tính dựa trên giá trị hoá đơn quá hạn
  • Số ngày quá hạn