Đôi khi, giá trị hoá đơn của bạn không thể chia đều cho số kỳ thanh toán. 

Vì vậy, sẽ có chênh lệch giữa kỳ đầu và các kỳ tiếp theo.Hãy yên tâm rằng, giá trị hoá đơn thanh toán của bạn sẽ không đổi khi cộng các kỳ lại với nhau.