Nếu bạn chưa là thành viên App

  • AFTEE sẽ gửi SMS xác nhận số tiền đã thanh thanh toán.

Nếu bạn đã là thành viên App

  • AFTEE sẽ gửi thông báo và cập nhập Lịch sử thanh toán của bạn trên App.