Việc trả tiền trước hạn thanh toán sẽ giúp cho quá trình đánh giá, nâng hạn mức mua sắm của bạn.


Nếu bạn chưa là thành viên App

  • Bạn có thể thanh toán, sau khi hoá đơn được phát hành.


Nếu bạn đã là thành viên App

  • Bạn có thể thanh toán, sau khi đơn hàng được xác nhận bởi nhà bán.