Cách tính phí quá hạn:

  • Phí quá hạn = Giá trị hóa đơn quá hạn x 20% x số ngày quá hạn/365