Sau khi trở thành thành viên App AFTEE, các hoá đơn trước đó sẽ được gộp lại chung với chu kỳ phát hành là 1 hoá đơn/ tháng.


Ngày phát hành hoá đơn sẽ được chọn ngẫu nhiên ở lần đầu phát hành và cố định đó là ngày phát hành hoá đơn hằng tháng Kéo dài thời hạn thanh toán từ 14 ngày cho đến 44 ngày. (xem chi tiết)