Bạn có thể thanh toán sau trong vòng 14 ngày, kể từ lúc hoá đơn được phát hành. Vui lòng theo dõi để thanh toán đúng hạn.

TH1: 

Nếu bạn chưa là thành viên App, thời hạn trả sau là 14 ngày, sau khi nhà bán xác nhận đơn hàng. 

Cách tính ngày đến hạn sẽ như sau:

 • D - 1: Nhà bán xác nhận hoàn tất đơn hàng
 • D + 0: AFTEE gửi SMS thông báo phát hành hoá đơn.
 • D + 14: Hạn thanh toán hoá đơn của bạn

Ví dụ:

 • 1/1/2023: Nhà bán xác nhận hoàn tất đơn hàng
 • 2/1/2023: AFTEE gửi SMS thông báo phát hành hoá đơn đến bạn
 • 16/1/2023: Hạn thanh toán hoá đơn của bạn.


TH2: 

Nếu bạn là thành viên App, thời hạn trả sau có thể kéo dài từ 14 cho đến tối đa 44 ngày, sau khi nhà bán xác nhận đơn hàng. 

Cách tính ngày đến hạn sẽ như sau:

 • D + 0 Ngày chốt các đơn hàng phát sinh trong thời gian quy định
 • D + 0: AFTEE gửi thông báo hoá đơn qua App.
 • D + 14: Hạn thanh toán hoá đơn của bạn.


Ví dụ:

Ngày phát hành hoá đơn hàng tháng: ngày 30

 • 1/6/2023: Nhà bán xác nhận hoàn tất đơn hàng A
 • 30/6/2023: Nhà bán xác nhận hoàn tất đơn hàng B
 • 1/7/2023: Chốt các đơn hàng phát sinh trong thời gian quy định
 • 1/7/2023: AFTEE gửi thông báo hoá đơn qua App
 • 15/7/2023: Hạn thanh toán hoá đơn của bạn


Như vậy, thời hạn trả sau, khi nhà bán xác nhận đơn hàng là:

 • Cho đơn hàng A là 44 ngày
 • Cho đơn hàng B là 14 ngày