Nếu bạn chưa là thành viên App.

  • AFTEE sẽ gửi thông tin hoá đơn cùng đường link thanh toán qua SMS
  • Chu kỳ phát hành: 1 hoá đơn/ đơn hàng
  • Ngày phát hành: ngay khi nhà bán xác nhận đơn hàng của bạn


Nếu bạn đã là thành viên App.

  • Bạn có thể đăng nhập vào App để kiểm tra hoá đơn của mình
  • Hoá đơn của thành viên App bao gồm tất cả các đơn hàng phát sinh trong khoảng thời gian quy định (đơn đã được  xác nhận bởi nhà bán).
  • Chu kỳ phát hành: 1 hoá đơn/tháng
  • Ngày phát hành: Hệ thống sẽ chọn một ngày ngẫu nhiên, sau đó cố định ngày phát hành đó cho tài khoản thành viên App.