Sau khi trở thành thành viên App AFTEE, các đơn hàng được xác nhận bởi nhà bán, sẽ được gộp lại một hoá đơn với chu kỳ phát hành là 1 hoá đơn/ tháng.


Ngày phát hành hoá đơn sẽ được chọn ngẫu nhiên khi đăng ký và cố định đó là ngày phát hành hoá đơn hằng tháng. Kéo dài thời hạn thanh toán từ 14 ngày cho đến 44 ngày. (xem chi tiết)