Vui lòng liên hệ Trung tâm CSKH, nếu bạn thanh toán nhiều lần trên cùng một hoá đơn.

Sau khi xác nhận thông tin, AFTEE sẽ gửi thông báo và hướng dẫn bạn làm thủ tục giải quyết.