Rất tiếc, hiện tại AFTEE chưa thể hỗ trợ dịch vụ mua trước, trả sau cho người dùng dưới 18 tuổi.